بایگانی برچسب: پروتز ثابت

جایگزینی دندان های ازدست رفته به وسیله پروتز ثابت

نمونه کار دندانپزشکی/ جایگزینی دندان های ازدست رفته به وسیله پروتز ثابت

جایگزینی دندان های از دست رفته جلو با شش واحد روکش چینی (پروتز ثابت)

جایگزینی دندان های از دست رفته جلو با شش واحد روکش چینی (پروتز ثابت)

نمونه کار پروتز ثابت ١٣واحدی فک بالا

نمونه کار پروتز ثابت ١٣واحدی فک بالا