بایگانی برچسب: ترمیم تاج دندان با کامپوزیت

تغییر شکل و اندازه دندان جلویی بدون ارتودنسی و در یک جلسه

تغییر شکل و اندازه دندان جلویی و قراردادن آن در یک ردیف با بقیه دندانها...

بازسازی تاج دندان پیشین با کامپوزیت

بازسازی تاج دندان پیشین با کامپوزیت نوری/مدت کار یک جلسه

ترمیم و بازسازی دندان نیش با پین و کامپوزیت

ترمیم و بازسازی دندان نیش با پین و کامپوزیت

بازسازی و ترمیم تاج دندان با کامپوزیت

بازسازی و ترمیم تاج دندان با کامپوزیت