بایگانی برچسب: اصلاح جای خالی دندان

جایگزینی دندان های ازدست رفته به وسیله پروتز ثابت

نمونه کار دندانپزشکی/ جایگزینی دندان های ازدست رفته به وسیله پروتز ثابت

اصلاح جای خالی دندان

جای خالی دندان،تاثیر منفی برظاهر لبخند میگذارد و موجب اشکال در تماس بین فکی شده...